Start Analýza trhu

PostHeaderIconAnalýza trhu


Trhové analýzy a prehľady môžu byť zrealizované v rôznej forme a v rôznom rozsahu, od taktických ad-hoc štúdií až po rozsiahle strategické analýzy, a sú zväčša založené na dôkladnom rozbore spoľahlivých informácií zozbieraných tak zo sekundárnych, ako aj z primárnych zdrojov.

V závislosti od požiadaviek klienta sú trhové analýzy a prehľady dodávané vo forme trhových správ či štúdií realizovateľnosti vo vybranom regione alebo krajine a často sa skladajú zo všetkých, prípadne len z vybraných, nasledujúcich častí:

Zhodnotenie podnikateľského prostredia

Trhová analýza / analýza trendov na trhu

Sektorová / odvetvová analýza

Konkurenčná analýza

Analýza veľkosti a potenciálu trhu

Predikcia vývoja na trhu / analýza scenárov vývoja 

Prehľad o využívaných marketingových / distribučných kanáloch, atď.